Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Procedury przeciwdziałania i postępowania – COVID-19

Procedury przeciwdziałania i postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID-19, obowiązująca w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie od 1 września 2020 r. do odwołania

Poniższy tekst do pobrania – plik pdf

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U z 2020r. poz. 872 z późn. zmianami).

Zasady ogólne

 1. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, przy ul. Bednarskiej 11 oraz Połczyńskiej 56, niezależnie od formy zatrudnienia oraz rodziców/opiekunów, uczniów uczęszczających do Szkoły oraz gości.
 2. Wszystkich wymienionych w ust. 1 obowiązują „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.”
 3. Do Szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
  w warunkach domowych. Każdorazowo przy wejściu do Szkoły osobom wchodzącym będzie mierzona temperatura ciała (termometrem elektronicznym, bezkontaktowym).
 4. Przebywając na terenie Szkoły należy stosować zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  1. zakrywać usta i nos w przypadku kontaktu bezpośredniego,
  2. nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  3. podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  4. zachować odpowiedni dystans od innych osób.
 5. Przy wejściu do Szkoły należy zdezynfekować ręce przygotowanym płynem. Czynność tę należy powtarzać w ciągu dnia wielokrotnie.
  Środki do dezynfekcji zapewnia Szkoła i będą one rozmieszczone na korytarzach i salach lekcyjnych.
 6. W przestrzeni wspólnej Szkoły (korytarze, toalety) mogą przebywać wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –
  w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 7. Nie ma obowiązku używania maseczek/przyłbic podczas lekcji w salach lekcyjnych.
 8. Zaleca się nie przynoszenie do Szkoły zbędnych przedmiotów oraz posługiwanie się w szkole wyłącznie własnymi przyborami szkolnymi piśmiennymi i innymi i niepożyczanie ich od innych osób.
 9. Zaleca się utrzymywanie dystansu od innych osób, rezygnację z powitań, podawania rąk, uścisków, wymieniania się przedmiotami, książkami itp.
 10. Dyrektor, Kierownik Gospodarczy o wszelkich zdarzeniach związanych z podejrzeniem zakażenia albo zachorowaniem na COVID-19 powiadamiają organ prowadzący.
 11. Szkoła wyznacza salę numer 34 (Bednarska 11) oraz A 107 (Połczyńska 56), w której będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Wytyczne dla nauczycieli

 1. Zaleca się aby jak najczęściej myć ręce, i dodatkowo przed przystąpieniem do korzystania z instrumentarium spryskać ręce płynem dezynfekcyjnym.
 2. Zaleca się rozbicie zajęć dużych zespołów na pracę w mniejszych grupach.
 3. Wszystkie powierzchnie w sali z których korzystali uczniowie bądź nauczyciele należy zdezynfekować po zakończonych zajęciach.
 4. Zaleca się wietrzenie sali pomiędzy zajęciami.
 5. Z uwagi na niemożliwość dezynfekowania urządzeń elektronicznych i komputerowych zaleca się przed przystąpieniem do ich obsługi umyć i zdezynfekować dłonie.

 

Wytyczne dla rodziców

 1. Na terenie Szkoły opiekunowie uczniów powinni stosować się do zasad sanitarnych, w szczególności:
  1. zachowania dystansu od innych użytkowników min. 1,5 m,
  2. zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą,
 2. Opiekunowie uczniów mogą przebywać w Szkole (dotyczy obydwu budynków) tylko w wyznaczonym obszarze (hall na parterze). Wyjątek stanowią umówione spotkania
  z nauczycielem lub innymi pracownikami Szkoły. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, e-mail, dziennik elektroniczny).

 

Wytyczne dla uczniów

 1. Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W celu zachowania odpowiedniej higieny zaleca się częste mycie i dezynfekcję rąk oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 3. Uczeń powinien używać tylko własnych przyborów szkolnych, spożywać wyłącznie swoje jedzenie i picie.
 4. Zaleca się rezygnację z podawania ręki na powitanie.
 5. Zaleca się unikanie gromadzenia się większą grupą uczniów bez zachowania odpowiedniego dystansu na terenie Szkoły jak i przed jej budynkami.
 6. Uczeń powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

Organizacja imprez i koncertów

 1. W miarę możliwości audycje szkolne będą rozbijane na dwie tury w ograniczonej liczbie osób występujących.
 2. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do sali koncertowej lub na teren imprezy.
 3. Powierzchnie używane przez wykonawców, z którymi mają bezpośredni kontakt będą regularnie dezynfekowane.
 4. Publiczność usytuowana będzie w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów.
 5. Na jedną osobę występującą przypada jeden rodzic/opiekun.
 6. Udział widzów w koncercie jest dopuszczalny pod warunkiem:
  1. zakrywania ust i nosa przez słuchaczy,
  2. udostępnienia słuchaczom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między słuchaczami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między słuchaczami nie dotyczy osób, które są osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, jest osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, jest osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19

Pracownik Szkoły

 1. Pracownik Szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu a w razie pogarszania się stanu zdrowia – ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala lub dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.
 2. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia telefonicznie Szkołę (22 826 63 14 lub 514 094 347) albo w innej formie komunikacji na odległość, informując o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. Pracownik będący na stanowisku pracy, u którego stwierdzono objawy pozwalające na stwierdzenie podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 zgłasza fakt dyrektorowi i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji.
 4. Dyrektor Szkoły powiadamia o sytuacji odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący a pracownika odsyła transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 7. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

Uczeń:

 1. W przypadku zauważenia u ucznia objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel zgłasza ten fakt Dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania ucznia niepełnoletniego ze Szkoły.
 2. Uczeń zostaje niezwłocznie odsunięty od pozostałych uczniów i zostaje odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji, gdzie oczekuje na przyjazd rodziców.
 3. W sytuacji opisanej w ust. 1, Dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno- epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
 5. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach Szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.
 6. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z innymi uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 7. O zaistniałej sytuacji Dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych uczniów, którzy mieli kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 8. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować Dyrektora Szkoły, o fakcie potwierdzenia albo nie, zarażenia ucznia koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez Szkołę odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Skip to content