Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach zimowej akcji socjalnej

  WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA W RAMACH ZIMOWEJ AKCJI SOCJALNEJ 2020
  WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O DOCHODACH

  Wnioskuję o przyznanie dofinansowania w ramach zimowej akcji socjalnej 2020
   

  1.

  Imię i nazwisko wnioskodawcy

   

  2.

  Stanowisko

   


  3.


  Wykaz członków rodziny:

  Nazwisko i imię członka rodziny

  stopień pokrewieństwa

  a.

  b.

  c.

  d.

  e.

  f.

  4. Oświadczam, że dochody w mojej rodzinie (średnia z ostatnich trzech miesięcy brutto przed złożeniem wniosku) wyniosły w przeliczeniu na 1 osobę: brutto


  UWAGA!
  Przez dochody uzyskane w ciągu ostatnich trzech miesięcy brutto rozumiemy wszystkie dochody wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

  • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę: zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, premie,

  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe,

  • zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, rodzinne,

  • świadczenie rehabilitacyjne,

  • alimenty,

  • nagrody,

  • wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło,

  • dochód z działalności gospodarczej,

  • emeryturę lub rentę wraz z dodatkami pielęgnacyjnymi,

  • dochody z najmu.

  5. Oświadczenie (* zaznaczyć właściwe)

  W przypadku wybrania opcji drugiej podać liczbę dzieci na które pobierane jest świadczenie 500+

   
  6. Data wypełnienia wniosku:

   

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych, świadomy/a odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 i 2 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zmianami) za złożenie danych niezgodnych z prawdą.
  Zaznaczenie potwierdzenia prawdziwości danych jest warunkiem wysłania niniejszego formularza (przycisk "wyślij" będzie nieaktywny).

  Skip to content