Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach zimowej akcji socjalnej

  WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA W RAMACH ZIMOWEJ AKCJI SOCJALNEJ 2020
  WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O DOCHODACH

  Wnioskuję o przyznanie dofinansowania w ramach zimowej akcji socjalnej 2020
   
  1. Imię i nazwisko wnioskodawcy  
  2. Stanowisko  

  3.

  Wykaz członków rodziny:
  Nazwisko i imię członka rodziny stopień pokrewieństwa
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
  f.
  4. Oświadczam, że dochody w mojej rodzinie (średnia z ostatnich trzech miesięcy brutto przed złożeniem wniosku) wyniosły w przeliczeniu na 1 osobę: brutto
  UWAGA!
  Przez dochody uzyskane w ciągu ostatnich trzech miesięcy brutto rozumiemy wszystkie dochody wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
  • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę: zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, premie,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe,
  • zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, rodzinne,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • alimenty,
  • nagrody,
  • wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło,
  • dochód z działalności gospodarczej,
  • emeryturę lub rentę wraz z dodatkami pielęgnacyjnymi,
  • dochody z najmu.
  5. Oświadczenie (* zaznaczyć właściwe)

  W przypadku wybrania opcji drugiej podać liczbę dzieci na które pobierane jest świadczenie 500+
   
  6. Data wypełnienia wniosku:
   
  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych, świadomy/a odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 i 2 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zmianami) za złożenie danych niezgodnych z prawdą.
  Zaznaczenie potwierdzenia prawdziwości danych jest warunkiem wysłania niniejszego formularza (przycisk "wyślij" będzie nieaktywny).

  Skip to content