Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Polityka Prywatności użytkowników stron Szkoły w serwisie Facebook

Polityka Prywatności użytkowników stron Szkoły w serwisie Facebook.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzenia profilu szkoły w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/zpsm.bednarska/ oraz https://www.facebook.com/Koncertowe-Centrum-Edukacji-Muzycznej-ZPSM-im-F-Chopina-w-Warszawie-1654032378170535 (dalej zwanym Platformą).

Szanując prawa Użytkownika do informacji, opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć, w jakim celu prowadzimy nasz profil, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Kierując się zasadą poszanowania prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z platformy informacji, w tym tych zawierających dane osobowe Użytkowników prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Facebook wraz z aplikacjami wspomagającymi (np. Messenger) jest Facebook Ireland Ltd. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook Ireland Ltd. dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation z którymi należy się zapoznać w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland Ltd.

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Administrator Danych osobowych, pozyskiwanych przez profil Szkoły

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników profilu szkoły prowadzonym w serwisie społecznościowym Facebook jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie z siedzibą przy ulicy Bednarskiej 11.

adres strony internetowej: https://szkola.bednarska.art.pl
adres e-mail: zpsm@bednarska.art.pl
telefon kontaktowy: (+48) 22 826 63 14

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w celach:

 • Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania oraz utrzymywania relacji z innymi użytkownikami.
 • umożliwienia użytkownikom otrzymywania spersonalizowanych informacji (w tym informacji o charakterze informacyjnym) w szczególności o ważnych wydarzeniach, ofertach pracy lub działalności Administratora.
 • statystycznych i analitycznych związanych z analizowaniem reakcji użytkowników na prowadzone za pośrednictwem „Platformy” akcji promocyjnych np. analizowanie wejść, polubień, komentarzy, itp.

Dane przetwarzamy wyłącznie w oparciu o określone podstawy prawne. Może być to:

 • zadanie realizowane w interesie publicznym przez Administratora, które odnosi się do prowadzenia przez „Platformę” akcji wspierających promocję szkoły oraz prowadzenia komunikacji z innymi użytkownikami wynikającej z łączącej strony relacji oraz prowadzenia zestawień statystycznych;
 • udzielona zgoda Użytkownika, w zakresie dostarczania spersonalizowanych informacji dotyczących łączącej Strony relacji wynikających z przesłanych przez Użytkownika do Administratora danych innych niż wskazanych poniżej.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Możemy, zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w zakresie:

 • adresu e-mail Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji)
 • Imion i Nazwisk (podanych w ramach profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);
 • Płeć Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook);
 • Datę urodzenia Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);
 • Adres zamieszkania Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);
 • Numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);
 • Zdjęcie profilowe Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook lub w zakresie wykorzystywanego komunikatora „Messenger”);
 • Inne dane podane w czasie odwiedzania Naszej Platformy, a wynikające z komentarzy, polubień, itp.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania niektórych celów przetwarzania np. w przypadku kontaktu w sprawie pozyskania spersonalizowanej oferty poprosimy o podanie danych, które pozwolą nam na przygotowanie takiej oferty lub w sytuacji wniesienia przysługującego Użytkownikowi prawa, w celu zidentyfikowania jego w systemie.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez czas niezbędny do osiągniecia celu w jakim zostały pozyskane jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia profilu lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych opartych o jedną z przesłanek legalności. W sytuacji, gdy dane stanowią element łączącej Użytkownika i Administratora umowy lub stanowią podstawę rozpatrzenia przysługującego Użytkownikowi prawa – przez okres do 3 lat w związku z okresem przedawnienia roszczeń, wynikających z relacji pomiędzy stronami. W sytuacji gdy przetwarzanie oparte jest na zgodzie – do momentu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody) jednak nie dłużej niż do zakończenia celu ich zebrania.

 

Udostępnienie danych podmiotom trzecim

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie., jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

 • użytkownik wyraził na taką czynność zgodę,
 • odbiorcą jest podmiot zarządzający Platformą lub realizujący inną usługę na zlecenie Administratora,
 • istnieją przyczyny prawne obligujące Administratora do udostępnienia danych osobowych.

Przekazywanie danych z poza obszaru EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie Umów powierzenia danych osobowych. Dane osobowe przekazywane poza EOG trafiać będą tylko do organizacji zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych (USA). Masz prawo do otrzymania kopii danych przekazanych do kraju poza EOG.

Prawa Użytkownika

Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na nasze działania, jeśli uznasz że Twoje prawa zostały naruszone.

Kontakt użytkownika z Administratorem

Nasz sposób kontaktu z Użytkownikiem zależy od zakresu udzielonych przez Ciebie informacji oraz zgód. Jeśli zapragniesz skontaktować się z nami, skorzystaj z podanych poniżej form:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: (+48) 22 826 63 14
 • elektronicznie pisząc na: zpsm@bednarska.art.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz również kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem: iod@bednarska.art.pl.


Powyższy tekst do pobrania – plik pdf

Skip to content