Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Złote Głosy 2017

XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZTUKI WOKALNEJ
ZŁOTE GŁOSY 2017

Laureaci XII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego ZŁOTE GŁOSY 2017

NAGRODY REGULAMINOWE:

I Nagroda (3500,00 PLN) – Michał Janicki

II Nagroda (2000,00 PLN) – Anna Farysej

II Nagroda (2000,00 PLN) – Sławomir Naborczyk

III Nagroda (1500,00 PLN) – Halina Dubitskaya

I Wyróżnienie (600,00 PLN) – Wiktor Kowalski

II Wyróżnienie (500,00 PLN) – Michał Prószyński

III Wyróżnienie (400,00 PLN) – Małgorzata Pietrzykowska

INDYWIDUALNE POZAREGULAMINOWE NAGRODY SPECJALNE:

Nagroda Fundacji Bednarska za szczególne predyspozycje estradowe (1500,00 PLN) – Anna Farysej

Nagroda EFPSW za szczególne walory głosowe (500 PLN) – Wiktor Kowalski

Nagroda Związku Artystów Scen Polskich Oddział w Warszawie (500 PLN) – Wiktoria Wizner

Nagroda Związku Artystów Scen Polskich Oddział w Warszawie (500 PLN) – Rafał Tomkiewicz

Nagroda Specjalna ufundowana przez Hannę Pietruską (500 PLN) – Paulina Wilczyńska

Nagroda EFPSW za wykonanie utworu polskiego kompozytora – Monika Sendrowska

Nagroda EFPSW za wykonanie współczesnego polskiego utworu musicalowego – Małgorzata Pietrzykowska

Nagroda EFPSW dla głosu koloraturowego – Aleksandra Borkiewicz

 1. XII Międzynarodowy Konkurs Wokalny ZŁOTE GŁOSY 2017 odbywa się w ramach XIV Letniego Festiwalu Operetkowo-Operowego na Mazowszu, w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.
 2. Przesłanie zgłoszenia odbywa się poprzez wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego 2017 dostępnego na stronie www.szkola.bednarska.art.pl w zakładce ZŁOTE GŁOSY 2017.
 3. Kontakt:
  – Biuro Organizacyjne Konkursu: ul. Bednarska 11, 00-310 Warszawa; e-mail: zloteglosy@gmail.com, tel. (+48) 506 072 441
  – Europejska Fundacja Promocji Sztuki Wokalnej, tel. (+48) 601 274 339


REGULAMIN

 1. Konkurs odbywa się w ramach XIV Letniego Festiwalu Operetkowo-Operowego na Mazowszu w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 i składa się z trzech etapów, otwartych dla publiczności:

  • 1 lipca 2017 próby z akompaniatorami, ZPSM im. F. Chopina, Warszawa, ul. Bednarska 11
  • 2-3 lipca 2017 I i II ETAP Konkursu, Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5
  • 9 września 2017 III ETAP – FINAŁ, Zamek Królewski w Warszawie
  • 9 września 2017 Koncert Laureatów, Zamek Królewski w Warszawie

 2. 1) Konkurs ma charakter otwarty.
  2) W Konkursie mogą brać udział uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli odpowiednio: kobiety – 30, a mężczyźni 32 roku życia.
  3) Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.szkola.bednarska.art.pl w zakładce ZŁOTE GŁOSY 2017 w terminie do 25 czerwca 2017 r.
  4) Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu Konkursu.
  5) Uczestnicy zobowiązani są zgłosić swego akompaniatora lub poinformować, czy będą korzystać ze współpracy z akompaniatorami Konkursu.
  6) W przypadku korzystania z akompaniatora Konkursu, uczestnik ma obowiązek dostarczyć nuty do Biura Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2017 r. W przypadku dostarczenia nut po terminie, organizatorzy nie gwarantują odpowiedniego przygotowania akompaniatorów.
 3. 1) W programie Konkursu każdy kandydat jest obowiązany przygotować 5 dowolnych utworów, w tym jedną pieśń, trzy arie operowe oraz jedną arię operetkową lub musicalową.
  2) Arie operowe muszą być wykonane w oryginalnym języku oraz w oryginalnej tonacji. Pieśń musi być wykonana w oryginalnym języku, dopuszcza się możliwość transpozycji. W przypadku arii operetkowej/musicalowej dopuszcza się dowolność języka i tonacji.
  3) W I Etapie kandydat wykonuje dwa utwory: pieśń oraz wybraną przez siebie arię operową.
  4) W II Etapie kandydat wykonuje dwa utwory: arię operetkową/musicalową oraz jedną wybraną przez siebie arię operową nie wykonywaną w I etapie.
  5) O liczbie uczestników dopuszczonych do III Etapu – Finału decyduje Jury. O przejściu kandydatów do finału decyduje łączna punktacja z I oraz II etapu.
  6) Wybrani Finaliści Konkursu biorą udział w letnich koncertach festiwalowych organizowanych przez Europejską Fundację Promocji Sztuki Wokalnej na terenie Mazowsza w terminach pomiędzy 6 lipca a 30 września 2016r. Szczegóły związane z koncertami ustalone będą indywidualnie z każdym z Finalistów.
  7) W Finale kandydaci wykonają dwa utwory wybrane przez Przewodniczącego Jury z podanej przez siebie listy.
 4. 1) W Jury Konkursu zasiądą wybitni artyści i osobowości polskiej sztuki wokalnej. Szczegółowy skład Jury I i II etapu zostanie podany do wiadomości w dniu rozpoczęcia Konkursu. Skład Jury w etapie finałowym może ulec zmianie.
  2) Obrady jury są tajne, a decyzje ostateczne.
 5. 1) W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne oraz dyplomy:
  • I Nagroda – 3 500 zł
  • II Nagroda – 2 500 zł
  • III Nagroda – 1 500 zł
  • I Wyróżnienie – 600 zł
  • II Wyróżnienie – 500 zł
  • III Wyróżnienie – 400 zł
  • Nagroda specjalna Fundacji Bednarska za szczególne predyspozycje estradowe – 1 500 zł
  • Nagroda specjalna za wykonanie arii operetkowej/musicalowej – 500 zł
  • Nagroda specjalna za szczególne walory głosowe EFPSW – 500 zł

  2) Jury ma prawo innego podziału miejsc i liczby nagród, przy czym tylko wysokość pierwszej nagrody i nagród specjalnych są niepodzielne.
  3) Wszyscy Finaliści otrzymują dyplomy uczestnictwa. Będą one wraz z nagrodami wręczone w trakcie Koncertu Laureatów, 9 września 2017 r. Laureaci Konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego uczestnictwa w Koncercie Laureatów.

 6. 1) Koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia uczestników, akompaniatorów oraz osób towarzyszących pokrywają osoby zainteresowane.
  2) Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wpłacenia bezzwrotnego wpisowego w wysokości 200 złotych. Wpisowe należy wpłacić do dnia 25 czerwca 2017 r. na konto: PEKAO S. A. III Oddział w Warszawie 90 1240 1040 1111 0010 0149 4874
  Każdy uczestnik powinien okazać w Biurze Organizacyjnym Konkursu (adres w informatorze) dowód wpłaty lub przesłać jego kopię na adres e-mail zloteglosy@gmail.com. Dopuszcza się wpłatę wpisowego bezpośrednio w Biurze Organizacyjnym Konkursu najpóźniej dzień przed rozpoczęciem Konkursu.
 7. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH
  1) Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej z siedzibą w Warszawie swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas wszystkich etapów Konkursu oraz Koncertu Laureatów w celu wykorzystania ich w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenia (zapisu) we wszystkich możliwych formach (fotografia, audio, video),
  b) zwielokrotnienia na wszystkich nośnikach dźwięku i obrazu,
  c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
  d) publicznego odtwarzania,
  e) wyświetlania.

  2) Uczestnicy i laureaci Konkursu udzielają także zezwolenia:

  a) na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w poszczególnych etapach Konkursu oraz Koncercie Laureatów,
  b) na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Europejską Fundację Promocji Sztuki Wokalnej na potrzeby organizacji Konkursu.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1) Niniejszy Regulamin sporządzony został w jednej – polskiej wersji językowej.
  2) Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski, jako jedynie obowiązujący.
  3) Ewentualne zapytania prosimy kierować do Biura Organizacyjnego Konkursu na adres e-mail zloteglosy@gmail.com, tel. (+48) 506 072 441 lub do Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej tel. (+48) 601 274 339.
  4) Przesłuchania konkursowe w I etapie rozpoczną się od litery „M”.
  5) Informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej szkoły: szkola.bednarska.art.pl

Pomocne adresy bazy noclegowej:

 • DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, Warszawa tel. 22 8264919, 22 8264011
 • Bursa Szkolnictwa Artystycznego, ul. Miodowa 24a, Warszawa tel. 22 6354174 w.12 www.bursa.art.pl
 • Ognisko „Starówka”, ul. Stara 4, Warszawa tel. 22 8317355, fax 22 8314194 www.zow.pl
 • Bursa, ul. Długa 18, Warszawa tel. 22 8311545, fax 22 6353138
 • Hostel Tamka, ul. Tamka 30, Warszawa tel. 22 8263095, fax 22 8263095 www.tamkahostel.pl
 • Pokoje Na Skarpie Centralnej Biblioteki Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa tel. 22 8266041 w.168, fax 22 8260157 www.cbr.edu.pl

UWAGA:
Zgodnie z § 6 pkt. 1 Regulaminu Konkursu koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia uczestników, akompaniatorów oraz osób towarzyszących pokrywają osoby zainteresowane.

Skip to content