Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Złote Głosy 2018

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZTUKI WOKALNEJ
ZŁOTE GŁOSY 2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(link otwiera się w nowym oknie)

 1. XIII Międzynarodowy Konkurs Wokalny ZŁOTE GŁOSY 2018 odbywa się w ramach XV Letniego Festiwalu Operetkowo-Operowego na Mazowszu, w ZPSM im. F. Chopina w Warszawie.
 2. Przesłanie zgłoszenia odbywa się poprzez wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego 2018 dostępnego na stronie www.szkola.bednarska.art.pl w zakładce ZŁOTE GŁOSY 2018.
 3. Kontakt:
  Europejska Fundacja Promocji Sztuki Wokalnej,
  tel. +48 601 274 339, +48 605 150 090
  e-mail: efpromwokal@gmail.com; zloteglosy@gmail.com


REGULAMIN

 1. Konkurs odbywa się w ramach XV Letniego Festiwalu Operetkowo-Operowego na Mazowszu w ZPSM im. F. Chopina w Warszawie, ul. Bednarska 11 i składa się z trzech etapów, otwartych dla publiczności:

  • 30 czerwca 2018 próby z akompaniatorami, ZPSM im. F. Chopina, Warszawa, ul. Bednarska 11
  • 1-2 lipca 2018 I i II ETAP Konkursu, ZPSM im. F. Chopina, Warszawa, ul. Bednarska 11
  • 8 września 2018 III ETAP – FINAŁ, Zamek Królewski w Warszawie
  • 8 września 2018 Koncert Laureatów, Zamek Królewski w Warszawie

 2. 1) Konkurs ma charakter otwarty.
  2) W Konkursie mogą brać udział uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli odpowiednio: kobiety – 30, a mężczyźni 32 roku życia.
  3) Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.szkola.bednarska.art.pl w zakładce ZŁOTE GŁOSY 2018 w terminie do 24 czerwca 2018 r.
  4) Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu Konkursu.
  5) Uczestnicy zobowiązani są zgłosić swego akompaniatora lub poinformować, czy będą korzystać ze współpracy z akompaniatorami Konkursu.
  6) W przypadku korzystania z akompaniatora Konkursu, uczestnik ma obowiązek dostarczyć nuty do Biura Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2018 r. W przypadku dostarczenia nut po terminie, organizatorzy nie gwarantują odpowiedniego przygotowania akompaniatorów.
 3. 1) W programie Konkursu każdy kandydat jest obowiązany przygotować 5 dowolnych utworów, w tym jedną pieśń, trzy arie operowe oraz jedną arię operetkową lub musicalową.
  2) Arie operowe muszą być wykonane w oryginalnym języku oraz w oryginalnej tonacji. Pieśń musi być wykonana w oryginalnym języku, dopuszcza się możliwość transpozycji. W przypadku arii operetkowej/musicalowej dopuszcza się dowolność języka i tonacji.
  3) W I Etapie kandydat wykonuje dwa utwory: pieśń oraz wybraną przez siebie arię operową.
  4) W II Etapie kandydat wykonuje dwa utwory: arię operetkową/musicalową oraz jedną wybraną przez siebie arię operową nie wykonywaną w I etapie.
  5) O liczbie uczestników dopuszczonych do III Etapu – Finału decyduje Jury. O przejściu kandydatów do finału decyduje łączna punktacja z I oraz II etapu.
  6) Wybrani Finaliści Konkursu biorą udział w letnich koncertach festiwalowych organizowanych przez Europejską Fundację Promocji Sztuki Wokalnej na terenie Mazowsza w terminach lipiec-wrzecień 2018 r. Szczegóły związane z koncertami ustalone będą indywidualnie z każdym z Finalistów.
  7) W Finale kandydaci wykonają dwa utwory wybrane przez Przewodniczącego Jury z podanej przez siebie listy.
 4. 1) W Jury Konkursu zasiądą wybitni artyści i osobowości polskiej sztuki wokalnej. Szczegółowy skład Jury I i II etapu zostanie podany do wiadomości w dniu rozpoczęcia Konkursu. Skład Jury w etapie finałowym może ulec zmianie.
  2) Obrady jury są tajne, a decyzje ostateczne.
 5. 1) W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne oraz dyplomy:
  • I Nagroda – 3 500 zł
  • II Nagroda – 2 500 zł
  • III Nagroda – 1 500 zł
  • I Wyróżnienie – 600 zł
  • II Wyróżnienie – 500 zł
  • III Wyróżnienie – 400 zł
  • Nagroda specjalna Fundacji Bednarska za szczególne predyspozycje estradowe – 1 500 zł
  • Nagroda specjalna za wykonanie arii operetkowej/musicalowej – 500 zł
  • Nagroda specjalna za szczególne walory głosowe EFPSW – 500 zł

  2) Jury ma prawo innego podziału miejsc i liczby nagród, przy czym tylko wysokość pierwszej nagrody i nagród specjalnych są niepodzielne.
  3) Wszyscy Finaliści otrzymują dyplomy uczestnictwa. Będą one wraz z nagrodami wręczone w trakcie Koncertu Laureatów, 8 września 2018 r. Laureaci Konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego uczestnictwa w Koncercie Laureatów.

 6. 1) Koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia uczestników, akompaniatorów oraz osób towarzyszących pokrywają osoby zainteresowane.
  2) Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wpłacenia bezzwrotnego wpisowego w wysokości 200 złotych. Wpisowe należy wpłacić do dnia 24 czerwca 2018 r. na konto: PEKAO S. A. III Oddział w Warszawie 90 1240 1040 1111 0010 0149 4874
  Każdy uczestnik powinien okazać Sekretarzowi Jury dowód wpłaty lub przesłać jego kopię na adres e-mail zloteglosy@gmail.com. Dopuszcza się wpłatę wpisowego bezpośrednio u Sekretarza Jury najpóźniej dzień przed rozpoczęciem Konkursu.
 7. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH
  1) Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej z siedzibą w Warszawie swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas wszystkich etapów Konkursu oraz Koncertu Laureatów w celu wykorzystania ich w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenia (zapisu) we wszystkich możliwych formach (fotografia, audio, video),
  b) zwielokrotnienia na wszystkich nośnikach dźwięku i obrazu,
  c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
  d) publicznego odtwarzania,
  e) wyświetlania.

  2) Uczestnicy i laureaci Konkursu udzielają także zezwolenia:

  a) na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w poszczególnych etapach Konkursu oraz Koncercie Laureatów,
  b) na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Europejską Fundację Promocji Sztuki Wokalnej na potrzeby organizacji Konkursu.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1) Niniejszy Regulamin sporządzony został w jednej – polskiej wersji językowej.
  2) Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski, jako jedynie obowiązujący.
  3) Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres e-mail efpromwokal@gmail.com; zloteglosy@gmail.com lub telefonicznie (+48) 601 274 339, (+48) 605 150 090
  4) Przesłuchania konkursowe w I etapie rozpoczną się od litery „P”.
  5) Informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej szkoły: szkola.bednarska.art.pl

Pomocne adresy bazy noclegowej:

 • DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, Warszawa tel. 22 8264919, 22 8264011
 • Bursa Szkolnictwa Artystycznego, ul. Miodowa 24a, Warszawa tel. 22 6354174 w.12 www.bursa.art.pl
 • Ognisko „Starówka”, ul. Stara 4, Warszawa tel. 22 8317355, fax 22 8314194 www.zow.pl
 • Bursa, ul. Długa 18, Warszawa tel. 22 8311545, fax 22 6353138
 • Hostel Tamka, ul. Tamka 30, Warszawa tel. 22 8263095, fax 22 8263095 www.tamkahostel.pl
 • Pokoje Na Skarpie Centralnej Biblioteki Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa tel. 22 8266041 w.168, fax 22 8260157 www.cbr.edu.pl

UWAGA:
Zgodnie z § 6 pkt. 1 Regulaminu Konkursu koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia uczestników, akompaniatorów oraz osób towarzyszących pokrywają osoby zainteresowane.

Skip to content