Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Projekt stacji transformatorowej – zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego i związanymi z tym ograniczeniami w pracy urzędów i przedsiębiorstw (w tym
operatora energetycznego) przedłużamy czas na składanie dokumentów w n/w zapytaniu ofertowym do dnia: 03.04.2020r.


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu ofertowego do 30 000 EUR na podstawie art. 4 pkt. 8 oraz 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380) oraz w oparciu o wewnętrzny regulamin zamówień do 15 tys Euro wprowadzony przez ZPSM.

Usługa mieszcząca się w zakresie CPV 71321000-4

Projekt stacji transformatorowej z liniami średniego napięcia dla potrzeb budowanej sali koncertowej w ramach „Rozbudowy Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową”.

Usługa polegać powinna na:
Przedstawieniu kompletnej (z niezbędnymi uzgodnieniami) oferty na zaprojektowanie linii kablowych 15 kV zasilających nową stację transformatorową dla obiektu Sali Koncertowej przy ul.Połczyńskiej 56 w Warszawie zgodnie z warunkami przyłączenia Nr ND\WW\30107\2019 z dn.10.01.2020r. Termin wykonania prac projektowych – “pilny”.

– Do obowiązków oferenta należy:

 • Wykonanie map do celów projektowych,
 • Uzgodnienie z Innogy kolizji
 • Wszystkie uzgodnienia z ZUD
 • Dostarczczenie w formie papierowej I elektronicznej kompletu dokumentów
 • Wykonanie wszystkich prac projektowych z których możliwe będzie wykonanie przyłacza.

– Zamawiający dostarczy:

 • Aktualne wypisy z rejestru gruntów swojej działki
 • Aktualne wypisy z rejestru gruntów działek przez które przebiegać będzie w/w linia średniego napięcia wychodząca z projektowanej stacji transformatorowej w kierunku ul. Połczyńskiej

W momencie uzyskania ostatecznej umowy z Gestorem sieci i zgodą na wykonanie projektu, takowa zostanie dostarczona Wykonawcy projektu jako dodatkowy załącznik;

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

 • Cena – 60 % = 60 pkt
 • Czas realizacji usługi – 40 % = 40 pkt

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę. Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C=CminCo x 60pkt

gdzie: Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) C(o) – cena brutto badanej oferty (zł)

Kryterium ”Czas realizacji usługi”:

 • Oferta otrzyma 40 punktów jeżeli oferent zadeklaruje czas wykonania usługi nie większy niż 70 dni od momentu podpisania umowy.
 • Oferta otrzyma 30 punktów jeżeli oferent zadeklaruje czas wykonania usługi nie większy niż 71 -80 dni od momentu podpisania umowy.
 • Oferta otrzyma 20 punktów jeżeli oferent zadeklaruje czas wykonania usługi nie większy niż 81 -90 dni od momentu podpisania umowy.
 • Oferta otrzyma 10 punktów jeżeli oferent zadeklaruje czas wykonania usługi nie większy niż 91 – 100 dni od momentu podpisania umowy.
 • Oferta otrzyma 0 punktów jeżeli oferent zadeklaruje czas wykonania usługi nie większy niż 101 dni od momentu podpisania umowy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P=C+R

gdzie: P – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” R – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas realizacji usługi”.

Umowa zawarta będzie na:
Okres deklarowanego wykonanie zadania, jednak nie dłużej niż do końca 2020r.

Oferent powinien zawrzeć w ofercie następujące informacje:

 • Cena
 • Deklarowany czas wykonania zadania w dniach od daty podpisania umowy.

Dopuszcza się zadawanie pytań w formie pisemnej na adres e-mail w celu doprecyzowania zakresu prac, bądź jeśli zajdzie potrzeba przekazania posiadanej przez zamawiającego dokumentacji niezbędnej do procedowania zamówienia.

Osobą kontaktową jest Kierownik Gospodarczy Bolesław Scholl. Oferty należy składać w terminie do 27.03.2020 do godziny 12:00 w formie elektronicznej na adres b.scholl@bednarska.art.pl

Ogłoszenie w pliku pdf – link
Ze względu na sytuację epidemiczną i pracę zdalną dokument pdf nie posiada pieczęci i podpisu.

Skip to content