Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Przegląd urządzeń klimatyzacji/wentylacji mechanicznej – zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

Warszawa, 16.09.2020 r.
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu ofertowego do 30 000 EUR na podstawie art. 4 pkt. 8 oraz 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380) oraz w oparciu o wewnętrzny regulamin zamówień do 15 tys Euro wprowadzony przez ZPSM.

Usługa mieszcząca się w zakresie CPV 50730000-1

"Wykonanie jednorazowego przeglądu konserwacyjnego central wentylacji mechanicznej z zespołem chłodnic DX, oraz agregatami skraplającymi"

Usługa polegać powinna na:

 • Myciu środkiem chemicznym skraplaczy, czyszczeniu filtrów płynem grzybobójczym I bakteriobójczym sprawdzenie poprawności działania urządzenia. Kontroli I czyszczeniu wentylatorów wyciągowych ujętych w zapytaniu ofertowym. Wymiana I ststawa filtrów. Stworzenie odpowiednich kart w celu przedłożenia do sprawozdania do CRO. Przeglądu i serwisu urządzeń klimatyzacji indywidualnej typu VRV I multisplit.
 • Usługa winna być świadczona w budynku przy ul. Bednarskiej 11 oraz głównie przy ul. Połczyńskiej 56 w Warszawie.
 • Dokładne zetawienie ilościowe urządzeń w załączniku nr.l Kryterium oceny ofert:
 • Cena -100 %
  Kryterium „Cena" będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę.
  Okres na który będzie zawarta umowa:
 • Usługa jednorazowa, wykonana w okresie od otrzymania zlecenia do końca 2020r.

Oferent powinien zawrzeć w ofercie następujące informacje:

 • Cena
 • Deklarowany czas rozpoczęcia świadczenia usługi od dnia podpisania umowy.

Dopuszcza się zadawanie pytań w formie pisemnej na adres e-mail w celu doprecyzowania zakresu prac, bądź jeśli zajdzie potrzeba przekazania posiadanej przez zamawiającego dokumentacji niezbędnej do procedowania zamówienia.

Osobą kontaktową jest Kierownik Gospodarczy Bolesław Scholl. Oferty należy składać w terminie do 27.03.2020 do godziny 12:00 w formie elektronicznej na adres b.scholl@bednarska.art.pl

Ogłoszenie w pliku pdf - link

Skip to content